Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Valtice

hledej jiznimoravacte.cz jiznimoravacte.cz CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online knihovny.cz
Návštěv :
Celkem : 26296
Týden : 41
Dnes : 0
podrobnosti

KNIHOVNÍ   ŘÁD

Městské knihovny ve Valticích

 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Valticích, schválenou zastupitelstvem města dne 22.06.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb.( knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

 Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby ) vymezené v § 2, 4

a 14 knihovního zákona.

                                                                Čl. 2

 

1.    Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)    výpujční služby

b)    meziknihovní služby

c)    informační služby:

1.    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

2.    informace z oblasti veřejné správy

3.    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

4.    literární besedy, exkurze

2. Služby uvedené v odstavci 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje    

    knihovna bezplatně.

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst.2 a 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona.

a)    registrace uživatelů

b)    meziknihovní výpujční služby

c)    rezervace knih

d)    rezervace časopisu

e)    přístup na Internet

 

4. Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, sankční poplatky apod. ) jsou 

     knihovnou účtovány  ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto

     KŘ.

II.  Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

                                                                Čl. 3

 

                                                   Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba   

    vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené

    knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.    Knihovna vyžaduje k registraci tyto osobní údaje: jméno, příjmení

adresu bydliště a datum narození.

3.    Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu

Zákonného zástupce.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000

    Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně

    Osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

                                                                Čl. 4

                       

                       Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se

    podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a

    ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a

    pořádek.

2. Jestlliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale

    zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti

    za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

  1. 4.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně

nebo ústně knihovníkovi, případně nadřízenému orgánu knihovny

Městskému úřadu ve Valticích.

 

                                                                Čl. 5

 

                                     Pokyny pro užívání výpočetní techniky

1.    Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení,

které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému

    knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.    Uživatel může kopírovat na formátové diskety informace získané z bází dat

zpřístupněných v Internetu.

4.    Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace

počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače

dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.

5.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zákon

Č. 121/2000 Sb., autorský zákon )

 

III. Výpujční řád

 

Čl. 6

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu,

z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb

nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.    Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle

§ 14 KZ,vyhlášky ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických

pokynů NK ČR.

                                                                Čl. 7

 

                                              Rozhodnutí o půjčování

                                 

      

1.    Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6

odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)    kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b)    které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c)    jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy

d)    které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s podmínkou výpujčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl.8

                                                                

Postupy při půjčování

 

1.    Před převzetím výpujčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit

Všechny závady.

2.    Uživatel může ústně, telefonicky nebo písemně požádat o rezervaci

dokumentu.

        

Čl. 9

 

Výpujční lhůty

 

1.    Uživatel si může zapůjčit knihy mimo knihovnu maximálně na 1 měsíc. Tato

lhůta může být prodloužena až 3x o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

2.    Časopisy se půjčují mimo knihovnu na dobu 1 týdne.

3.    Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpujční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpujční lhůty.                                                        

Čl.10

 

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1.    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si

jej vypůjčil.Za všechny zjištěné závady nese odpovědnost a je povinen uhradit náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.    Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky

podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu              

1.    Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o

půjčování věcí.

2.    Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno maximálně 15 dokumentů.

3.    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za

něj po celou dobu výpujčky.

4.    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje

knihovna uživateli poplatek z prodlení.

5.    Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se

vymáhat právní cestou.

6.    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli

poskytování všech služeb.

 

III.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

                                                                Čl. 12

 

                                                       Ztráty a náhrady 

 

1.    Uživatel je povinen nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.    O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.

3.    Uživatel je povinen uhradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se

ztrátou  vznikly.

4.    Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má

knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

                                                                Čl. 13

 

                               Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1.Poplatek z prodlení:

 

a)    povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po

skončení stanovené výpujční lhůty.

2.Vymáhání nevrácených výpujček:

a)    nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami

vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje

vymáhání právní cestou.  

3.    Ztráta průkazu uživatele:

a)    za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného

v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14

 

Náhrada všeobecných škod

 

1.    Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním

povinností .

2.    Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel

podle obecně platných předpisů.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1.    Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

2.    Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

3.    Ruší se Knihovní řád ze dne 1.1.2000

4.    Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

V. Přílohy Knihovního řádu

 

1.    Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Valtice

2.    Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

Ve Valticích dne 10.09.2002

 

 

Internetový řád

 

Poučení o ochraně osobních údajů